99,00 zł

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-348-7
  • Rok wydania: 2021
  • Oprawa: Zintegrowana
  • Format: 240x300
  • Liczba stron: 244
  • Wersja językowa: polsko-angielska

Redakcja / Edited by Aleksandra Krypczyk - De Barra

ALEKSANDER KOTSIS (1836-1877)

Odcienie realizmu / Shades of Realism

Aleksander Kotsis to jeden z najciekawszych malarzy polskich czynnych w latach 60. i 70. XIX stulecia. Środowisko artystyczne, w którym działał – Kraków i Wiedeń, doświadczenie pokoleniowe oraz więzi przyjaźni łączyły go z Janem Matejką oraz Arturem Grottgerem. W przeciwieństwie do nich Kotsis uznawany był za twórcę o statusie minorum gentium. W jego dziełach nie odnajdziemy zainteresowania przeszłością ani losami narodowych bohaterów, skomplikowanej historiozofii lub wzniosłych alegorii. Postawa twórcza malarza opierała się na uważnej i pełnej empatii obserwacji najbliższego otoczenia – tego, co współczesne i lokalne. Oeuvre Kotsisa reprezentuje kierunek realizmu w ówczesnej sztuce, a jej analogii można doszukiwać się w dziełach dziewiętnastowiecznych tzw. malarzy ludu.

Monograficzna wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie jest pierwszym od 1959 roku tak kompleksowym pokazem twórczości Aleksandra Kotsisa. Stwarza możliwość przewartościowania i reinterpretacji jego sztuki z uwzględnieniem zarówno związanych z nią treści, jak i rozwiązań formalnych. Na ekspozycję, zorganizowaną w 185. rocznicę narodzin artysty, składa się 119 obrazów olejnych oraz ponad 50 akwarel, rysunków i szkiców.

Publikacja towarzysząca wystawie obejmuje kalendarium życia i twórczości Kotsisa oraz interdyscyplinarne eseje analizujące jego twórczość pod względem tematycznym i formalnym, wprowadzając Czytelnika również w tajniki stosowanej przez niego techniki i technologii. Katalog zawiera ponadto obszernie ilustrowany wykaz dzieł olejnych i rysunkowych Kotsisa prezentowanych na wystawie.

Aleksander Kotsis was one of the most fascinating Polish painters active in the 1860s and 1870s. He was linked with Jan Matejko and Artur Grottger through the artistic milieu, generational experience and ties of friendship. Unlike them, Kotsis was regarded as a minorum gentium artist. His works do not show an interest in the past or the fate of national heroes, a complex historiosophy or elevated allegories. The painter based his art on the careful and very empathetic observation of his immediate surroundings – contemporary and local. Kotsis’s oeuvre represents the realist trend in the art of the time, and its analogy can be found in works by 19th-century painters of peasants.

The monographic exhibition held at the National Museum in Krakow is the first such an extensive presentation of Aleksander Kotsis’s oeuvre since 1959. It offers an opportunity to revise and reinterpret his art, taking into account both its content and formal solutions. The exhibition, marking the artist’s 185th birth anniversary, features 119 oils and over 50 watercolours, drawings and sketches.

The publication accompanying the exhibition includes the timeline of Kotsis’s life and work and interdisciplinary essays analysing his work with regard to the subject and form, and it gives an insight into the artist’s technique and technology. The catalogue also contains an illustrated list of Kotsis’s oils and drawings on show.

>INFORMACJA O WYSTAWIE / INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION [EN]<