80,00 zł
notifications Powiadom mnie

Dodatkowe informacje

  • Format: A3

Reprodukcja A3 - Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem, Rembrandt

Idealna cyfrowa reprodukcja wybranego dzieła sztuki, wydrukowana w ograniczonym, numerowanym nakładzie.

Digigraphie(R) Collection by EPSON – to najnowszej generacji system cyfrowej reprodukcji dzieł sztuki.

Pierwszy w Polsce system Digigraphie Collection został zakupiony w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich". Podobnych technologii używają najważniejsze światowe muzea, np. paryski Luwr.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem, Amsterdam 1638
Olej, deska dębowa, 46,5 x 66 cm
Sygn. p.d.: Rembrandt f. 1638

Dzieło ilustruje fragment Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10, 30–37). W przypowieści Chrystus przytacza opowieść o człowieku który w czasie podróży z Jerozolimy do Jerycha, został obrabowany i na wpół żywy zostawiony przy drodze. Obojętny dla przechodzących ludzi, pomoc znajduje dopiero u przejeżdżającego obok Samarytanina. Historia ukazana na tle oddalającej się burzy, która nieuwzględniona w przypowieści ewangelicznej, tutaj symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem, została wpisana w „wielki teatr natury”. Artysta połączył w dziele motywy biblijne z realiami współczesnego mu świata, scenami zaczerpniętymi z holenderskiej rzeczywistości XVII wieku, dzięki czemu nie tylko wzmocnił znaczenie przypowieści, ale nadał jej wręcz uniwersalny charakter.
Na szczególną uwagę zasługuje zróżnicowana faktura przedstawienia, w której grube, nakładane szpachlą partie mieszają się z delikatnymi, cienkimi pociągnięciami pędzla, przez które widoczne jest podobrazie, co nadaje całemu wyobrażeniu dynamiki i pokazuje maestrię twórcy.
Krakowski pejzaż olejny stanowi jedno z nielicznych zachowanych dzieł o tej tematyce w dorobku malarza i wiązać je należy z dwoma innymi przedstawieniami burzy, przechowywanymi w Amsterdamie (Rijksmuseum) i Brunszwiku (Herzog Anton Ulrich-Museum).
Obraz został zakupiony w Paryżu w 1774 roku przez Jana Piotra Norblina. Malarz przekazał go swojej uczennicy Anetce z Tyszkiewiczów, która w 1813 roku ofiarowała dzieło do zbiorów puławskich.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Landscape with the Good Samaritan, Amsterdam 1638
Oil, oak panel, 46.5 x 66 cm
Signed bottom right: Rembrandt f. 1638
Inv. number MNK-XII-290


The work illustrates a portion of the Gospel according to St. Luke (Lk. 10:30–37). In the parable, Christ recounts the story of a man who during a journey from Jerusalem to Jericho was robbed and left half-dead by the road. People passing by were indifferent towards him and he only found help from a passing Samaritan. The story is displayed over the background of a receding storm, which, though not mentioned in the evangelical parable, here symbolizes the victory of good over evil, as portrayed in the "great theater of nature". In the work, the artist combined biblical motifs with the realities of his contemporary world together with scenes taken from the Dutch reality of the seventeenth century, thanks to which he not only strengthened the meaning of the parable but gave it a universal character.
Particularly noteworthy is the varied texture of the work, in which thicker parts were applied with a putty knife mixed with delicate, thin brush strokes, through which the subcoat of paint is visible, which gives the entire image a dynamic quality and shows the artist's mastery.
The oil landscape, currently in Krakow, is one of the few surviving works on this subject from the painter's oeuvre and should be associated with two other representations of the storm, kept in Amsterdam (Rijksmuseum) and Brunswick (Herzog Anton Ulrich-Museum).
The painting was purchased in Paris in 1774 by Jan Piotr Norblin. The painter gave it to his student Anetka née Tyszkiewicz, who in 1813 donated the work to the Puławy collection.

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Nam