Regulamin e-Księgarni MNK

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Księgarni MNK, w tym określa:

a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni MNK

b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Księgarni MNK.

2. E-Księgarnia MNK działająca pod adresem www.eksiegarnia.mnk.pl, prowadzony jest przez MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

NIP: 675-000-44-42
REGON: 000275961

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię MNK należy wejść na stronę internetową www.mnk.pl/sklep, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Księgarni MNK i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z e-Księgarnią MNK umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni MNK, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie Twojego zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu wpłaty do 3 dni roboczych.

12. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 3 dni robocze od wpłynięcia wpłaty.

13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono Zamówienie. E-Księgarnia MNK nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne, w tym za działania i zaniechania podmiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe. Zamówienia złożone w e-Księgarni MNK realizowane są tylko w formie wysyłkowej (brak odbioru osobistego).

14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba egzemplarzy. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

16. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

17. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego

b) płatnością za pomocą karty płatniczej,

c) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni roboczych Zamówienie zostaje anulowane.

18. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach e-Księgarni MNK.

19. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

20. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Informacja o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach e-Księgarni MNK.

21. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

22. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

23. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.

24. Klient, który nie otrzymał e-faktury może zgłosić takie życzenie na sklep@mnk.pl w terminie 1 miesiąca od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać numer zamówienia oraz dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji do celów podatkowych.

25. Administratorem danych jest e-Księgarnia MNK. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji.

26. Administrator danych stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni Internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa, w szczególności zachowania w poufności loginu i hasła.

27. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym e-Księgarnia MNK, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

29. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:

a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

30. Dane osobowe osób korzystających z e-Księgarni MNK, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:

a) dostosowania Księgarni Internetowej do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

b) ewentualnego dochodzenia roszczeń.

31.  E-Księgarnia MNK może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Klienta, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

32. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer e-Księgarni MNK na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

a) zapamiętania informacji o Kliencie,

b) umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem e-Księgarni MNK do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów,

c) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu.

33. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w e-Księgarni MNK bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać. E-Księgarnia MNK gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto.

34. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.

35. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć e-Księgarni MNK jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa za pomocą poczty elektronicznej.

36. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

37. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do maila zawierającego e-faktura.

38. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Magazyn Wydawnictw MNK al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

39. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

40. E-Księgarnia MNK niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

41. Wszelkie prawa do e-Księgarni MNK, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, z zastrzeżeniem Materiałów, przysługują wyłącznie Administratorowi e-Księgarni MNK, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

42. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

43. Wszystkie informacje zawarte na Stronie internetowej Serwisu w ramach e-Księgarni MNK, odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Klienci mogą kontaktować się z e-Księgarnią MNK za pośrednictwem obsługi serwisu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

e-Księgarnia MNK
tel. + 48 12 433 57 26
sklep@mnk.pl

44. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez e-Księgarnię MNK lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do obsługi e-Księgarni MNK.

45. E-Księgarnia MNK zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

46. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że e-Księgarnia MNK niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Administratora e-Księgarni MNK albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży (fizyczne uszkodzenie oprawy książki lub kartek, błędy drukarskie i introligatorskie).

47. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

48. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

49. Reklamacja dotycząca Towaru powinna zostać przesłana na adres e-Ksegarnia@mnk.pl w formie formularza reklamacyjnego dołączonego do maila zawierającego e-fakturę.

50. Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

51. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez e-Księgarni MNK  odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia e-Księgarnię MNK do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

52. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 2, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – e-Księgarnia MNK ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź e-Księgarni MNK na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

53. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji za nieuzasadnioną, e-Księgarnia MNK przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt e-Księgarni MNK reklamowany Towar.

54. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona e-Księgarnia MNK zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

55. E-Księgarnia MNK jest uprawniona do Zablokowania dostępu Klienta do Usług Serwisu w przypadku działania przez Klienta na szkodę e-Księgarni MNK lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Zawartości lub innymi działaniami hakerskimi.

Zablokowanie dostępu do całości Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez e-Księgarnię MNK.

56. E-Księgarnia MNK jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług  jeśli ich powodem jest:

a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania e-Księgarni MNK,

b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, niezależnych od e-Księgarni MNK.

57. E-Księgarnia MNK zastrzega sobie prawo do:

a) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Serwisu, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

b) całkowitego usunięcia świadczenia części Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej.

58. O przerwach technicznych i czasie ich trwania e-Księgarnia MNK będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie e-Księgarni MNK.

59. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2020 r.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej e-Księgarni MNK.

E-Księgarnia MNK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem e-Księgarni MNK zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności, zmianą sposobu realizacji dostawy Towaru.

W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach konsumenta.

Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora e-Księgarni MNK oraz Klienta.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu, Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).