Klauzula informacyjna

1.    Administratorem Państwa  danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą przy al. 3 Maja 1, w Krakowie (kod pocztowy: 30-062), tel.:
12 43 35 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl.

 

2.    Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych w Muzeum Narodowego
w Krakowie: tel.: 012 43 35 707,  adres e-mail: iod@mnk.pl.

 

3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania publikacji
do wydania w Wydawnictwie Muzeum Narodowego w Krakowie na podstawie
art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach (Dz. U. 2018.0.720)

 

4.    W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa , w tym RODO macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich  przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do  sprzeciwu a także prawo
do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

 

5.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania publikacji do wydania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja procesu przygotowania publikacji do wydania.

 

6.    Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.

 

7.    Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

8.    Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

 

9.    Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

10.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Wykazem Akt Muzeum Narodowego w Krakowie.