-10% Promocja -10%
162,00 zł
180 zł

Dodatkowe informacje

 • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
 • ISBN: 978-83-7581-293-0
 • Oprawa: twarda
 • Format: 210 x 300
 • Ilość stron: tom I - 759
  tom II - 343
  tom III - 611
 • Rok wydania: 2019
 • Wersja językowa: polsko-angielska

Mirosław Piotr Kruk

Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie

Icons from the 14th–16th Centuries in the National Museum in Krakow

Katalog najstarszych ikon w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie to wyjątkowa, trzytomowa publikacja podsumowująca wyniki kilkuletnich badań w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW, połączona z reprodukcjami przygotowanymi na najwyższym poziomie poligraficznym.
Opracowanie obejmuje analizę najpiękniejszych i najcenniejszych dzieł malarstwa ikonowego XIV–XVI wieku pochodzących przede wszystkim z terenów dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego, a także z Bałkanów oraz Rusi Moskiewskiej i Nowogrodzkiej. Analizy historyczno-artystyczne z zakresu historii sztuki zostały zweryfikowane m.in. przez badania filologiczne, geologiczne, chemiczne, fizyczne, dendrologiczne, dendrochronologiczne i przeprowadzone metodą radiowęglową.
Tom pierwszy wypełnia analiza zawartych w ikonach inskrypcji i treści znaczeniowych, tom drugi zawiera kilkadziesiąt raportów technologicznych przygotowanych przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie i uczelni krakowskich, na trzeci zaś składają się fotografie wykonane w różnych światłach analitycznych, zbliżenia i unikatowe zdjęcia z użyciem najnowocześniejszych aparatów pomiarowych.
Całość stanowi wyjątkowo obszerną monografię przybliżającą historię formowania kolekcji sztuki cerkiewnej w zbiorach MNK, jej udostępniania i opracowywania, omawiającą charakter poszczególnych ikon, ich proweniencję, kontekst historyczny, analogie, a przede wszystkim tematykę, opisaną w odniesieniu do tradycji obrazowej i piśmienniczej chrześcijańskiego Wschodu.
Autorem pierwszego tomu publikacji jest Mirosław Piotr Kruk, pozostałe dwa tomy zostały opracowane pod jego redakcją.
Icons from the 14th–16th Centuries in the National Museum in Krakow
The catalogue of the oldest icons in the collection of the National Museum in Krakow is a unique, 3-volume publication recapitulating the results of several years’ research carried out as part of the National Programme for the Development of Humanities grant from the Ministry of Science and Higher Education, accompanied by the highest quality reproductions. The study contains an analysis of the most beautiful and valuable works of icon painting from the 14th –16th c., above all from the area of the present-day Polish-Ukrainian borderland, as well as the Balkans and Muscovite and Novgorod Ruthenia.
Volume I is devoted to an analysis of inscriptions and meanings found in the icons, volume II contains several dozen technological reports written by specialists from the National Museum in Krakow and Krakow universities, and volume III features analytical photographs in different lights, close-ups and unique pictures taken with the use of the state-of-the-art measuring apparatuses.
As a result, the historical-artistic analyses were verified among other things by philological, geological, chemical, physical and dendrochronological examination and radio-carbon dating. The publication is an extensive monograph giving an insight into the history of the Orthodox art collection at the National Museum in Krakow, its exhibition and study, as well as to the character of individual icons, their provenance, historical context, analogies, and above all the subject matter, described with reference to the iconographic and writing tradition of the Christian East.
The first volume was written by Mirosław Piotr Kruk and the other two were edited by the scholar.